NASZ BIZNES - KIM JESTEŚMY, JAK DZIAŁAMY

Zarządzanie ryzykiem

Od 2015 roku wykorzystujemy w Grupie Azoty zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
O

Od 2015 roku wykorzystujemy w Grupie Azoty zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Zarządzanie ryzykiem w naszej organizacji wspiera rozwiązannia składające się na nasz ład korporacyjny - poprzez dostarczanie organom zarządczym i nadzorczym oraz akcjonariuszom, aktualnej, wiarygodnej i usystematyzowanej informacji na temat ryzyk związanych z działalnością Grupy. 

Ryzyko w Grupie Azoty definiujemy, jako prawdopodobne, przyszłe zdarzenie oraz wszelkie formy niepewności mogące wpłynąć na osiągnięcie celów. Zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym służą: 

 • Identyfikacja i ocena ryzyka.
   Ustalenie i wdrażanie odpowiedzi na ryzyka oraz planów reakcji na incydent.
 • Monitorowanie i raportowanie poziomu ryzyka.
 • Uwzględnianie informacji o ryzykach w procesach decyzyjnych.
 • Sprawozdawczość i komunikacja.
 • Monitoring i ewaluacja systemu zarządzania ryzykiem. 

Procesy związane z zarządzaniem ryzykiem realizujemy w:

 • Grupa Azoty SA, 
 • Grupa Azoty Kędzierzyn,
 • Grupa Azoty Police
 • Grupa Azoty Puławy
 • Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”
 • Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory
 • Zakłady Azotowe „Chorzów”. 

Ryzyka w naszej Grupie realizowane są na poziomie poszczególnych spółek i przypisane do kluczowych uczestników tego procesu. To oni odpowiadają za zarządzanie swoimi ryzykami. Ocenione ryzyka na poziomie spółek tworzą ranking ryzyk (Mapę ryzyk). Proces zarządzania ryzykami kluczowymi (najważniejszymi wg rankingu lub oceny zarządu) podlega szczególnemu monitoringowi sprawowanemu przez zarządy spółek. 

Informacje o ryzykach poszczególnych spółek agregowane są również na poziomie Grupy Azoty i analogicznie jak dla spółek tworzony jest ranking ryzyk dla Grupy. Zarządzanie ryzykami na poziomie Grupy podlega tym samym regułom jak na poziomie spółek. Zintegrowany model zarządzania ryzykiem, daje uczestnikom procesu wiarygodną informację o poziomie ryzyk. 

Modyfikacja analizy i oceny ryzyk (cztery kroki)

[102-11] [102-15] [103-2] [IR - Ryzyka i nasznse] [IR - Ład korporacyjny]

Mapa ryzyk grupy kapitałowej Grupa Azoty

Ryzyka związane z koniecznością dostosowania procesów produkcyjnych do nowych wymagań prawnych, w tym wymogów środowiskowych

Ryzyko związane z wdrożeniem dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED)
 • Wymagane dostosowanie instalacji produkcyjnych spółek Grupy Azoty do nowych wymogów prawnych. Spółki Grupy będą zmuszone przeprowadzić określone prace dostosowawcze oraz ponieść koszty ich realizacji.

Zapobieganie:

 • Grupa Azoty w sposób ciągły monitoruje wszelkie planowane i wdrażane zmiany w otoczeniu prawnym mające wpływ na jej działalność. Niezbędne inwestycje wymuszone przepisami prawa są umieszczane w planach inwestycji spółek Grupy.
Ryzyko związane z emisją gazów cieplarnianych
 • Ilość przydzielanych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z instalacji jest co roku zmniejszana o kilka procent. Z powodu wyższego poziomu emisji CO2 w stosunku do przydziału darmowych uprawnień Grupa Azoty może być zmuszona do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z działaniami inwestycyjnymi w celu zredukowania emisji podtlenku azotu i dwutlenku węgla.

Zapobieganie:

 • W celu zmniejszenia tego ryzyka spółki podejmują działania mające na celu zmniejszanie energochłonności procesów, a co za tym idzie obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych. Realizacja wdrożonej polityki energetycznej została potwierdzona certyfikatem zgodności systemu zarządzania energią z normą ISO 50001. W przypadku zwiększenia wielkości produkcji lub uruchamiania nowych instalacji podlegających systemowi EU ETS spółki Grupy Azoty na bieżąco występują do Ministerstwa Środowiska z wnioskami o przydział dodatkowych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z rezerwy.
Ryzyko związane z konkluzjami BAT
 • W wyniku planowanego przeglądu uregulowań w zakresie najlepszych dostępnych technik (BAT – Best Available Techniques) wytwarzania wielkotonażowych produktów nieorganicznych: amoniak, kwasy, nawozy, istnieje ryzyko zaostrzenia i rozszerzenia wymogów w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska.
 • Istnieje ryzyko związane z wyznaczeniem nowych BAT dla instalacji, które dotychczas nie miały określonych najlepszych dostępnych technik. Okres dostosowania instalacji produkcyjnych do warunków emisyjnych określonych w konkluzjach BAT wynosi cztery lata.

Zapobieganie

 • Analiza poziomu efektywności stosowanych technologii w odniesieniu do tendencji rozwojowych w otoczeniu konkurencyjnym.
 • Planowanie i realizacja projektów zmierzających do osiągnięcia poziomu BAT/BREEF w instalacjach produkcyjnych.
 • Poszukiwanie nowych propozycji rozwiązań stosowanych w procesach, w szczególności w kierunku zwiększenia efektywności i zmniejszenia energochłonności w odniesieniu do obowiązujących regulacji i poziomu techniki.
 • Opracowanie i wprowadzenie do palety produktów nowych nawozów na bazie składników wytwarzanych w funkcjonujących instalacjach.

Ryzyko niedostosowania się do wymogów w zakresie ograniczenia emisji

Ryzyko terminowego niespełnienia wymogów w zakresie emisji NO2, SOx, pyłów.
 • Grupa Azoty stara się dopasować do wymagań IED (dotyczących emisji przemysłowych), które od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie i obejmują nowe standardy emisyjne dla instalacji spalania paliw, a w szczególności dopuszczalnych wartości emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów.

Zapobieganie:

 • Realizacja nowego bloku energetycznego opartego na węglu – Grupa Azoty Kędzierzyn
 • Przeprowadzenie inwestycji w instalację mokrego odsiarczania spalin metodą magnezytową – Grupa Azoty S.A.
 • Realizacja inwestycji odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną – Grupa Azoty Police

Ryzyko niestabilności otoczenia prawnego

Ryzyko wdrożenia/zaostrzenia regulacji unijnych/lokalnych ograniczających stosowanie produktów Grupy
 • Potencjalne ryzyka związane z zaostrzeniem regulacji prawnych ograniczających korzystanie z produktów Grupy przez odbiorców unijnych wynikają ze zmian przepisów we wspólnotowych dyrektywach lub rozporządzeniach dotyczących podstawowej działalności produkcyjnej i handlowej Grupy.

Zapobieganie:

 • Grupa Azoty monitoruje w sposób ciągły nowe wymagania i systematycznie wprowadza je do stosowania. Grupa Azoty uczestniczy aktywnie w pracach konsorcjów rejestracyjnych oraz stowarzyszeniach europejskich, aby z wyprzedzeniem otrzymywać informacje o pojawiających się zmianach w aktach prawnych.
 • Grupa przeprowadza weryfikację wpływu nowych uregulowań na stosowane produkty.
 • Grupa Azoty zajmuje się identyfikacją zagrożeń wynikających z projektu nowego rozporządzenia nawozowego Parlamentu Europejskiego i Rady, który ma na celu realizację zasad zawartych w pakiecie dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy).
 • Dodatkowo monitorowaniu Grupy Azoty podlegają inne kwestie związane z regulacjami unijnymi, np. umowy o wolnym handlu (DCFTA Ukraina, TTIP). Grupa Azoty dokłada starań, aby cały proces związany z produkcją i dystrybucją produktu spełniał wymogi bezpieczeństwa związane z jego obrotem.
Ryzyko pogorszenia bilansu popytowo-podażowego

DOBRA PRAKTYKA

Nasza Grupa nie produkuje już plastyfikatora DEHP. Substancja ta w ostatniej dekadzie stopniowo traciła udział w rynku europejskim. Proces został zapoczątkowany przez ekspertyzy o jej potencjalnie szkodliwym działaniu i następujące po nich restrykcje dla producentów. Kluczowym momentem stało się wejście w życie europejskiego rozporządzenia REACH, które oznacza konieczność rejestracji, ewaluacji i autoryzacji chemikaliów. DEHP w naszej ofercie zastąpiliśmy plastyfikatorami nieftalanowymi.

W segmencie nawozy są to ryzyka związane:

 • ze zwiększonym importem nawozów azotowych i wieloskładnikowych do Polski i Unii Europejskiej, wytworzonych na bazie tańszych surowców, a w konsekwencji z utrzymującą się nadpodażą i agresywną polityką cenową importerów walczących o udział w rynku nawozowym;
 • z rozwojem konkurencji przez wprowadzanie nowych produktów i bardziej efektywnych rozwiązań technologicznych.

W segmencie tworzywa są to ryzyka związane:

 • z nadpodażą kaprolaktamu i poliamidu na rynku globalnym. Niezagospodarowany wolumen z Dalekiego Wschodu trafia do Europy, co skutkuje kurczeniem się rynku eksportowego dla producentów z Unii Europejskiej, pojawieniem się nadwyżek produktów na rynkach i niezadowalającym poziomem cen.

W segmencie chemia są to ryzyka związane:

 • z osłabieniem popytu na biel tytanową ze strony producentów farb i lakierów, wyższe wymagania jakościowe dotyczące zastosowań bieli w przemyśle tworzyw sztucznych i papieru, znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych producentów z Chin, plany związane z zakwalifikowaniem bieli tytanowej jako produktu mogącego potencjalnie wywoływać choroby nowotworowe;
 • ze wzrostem podaży alkoholi OXO na zbilansowanych rynkach europejskich, którego przyczyną jest napływ dużych ilości tańszych alkoholi, szczególne z rynku rosyjskiego.

Zapobieganie:

 • Dostosowanie oferty do potrzeb i wymagań rynku, np. wprowadzenie nieftalanowego plastyfikatora do oferty, wysoka czystość alkoholi OXO, a także poszukiwanie nisz rynkowych, m.in. przez udoskonalenie plastyfikatora DEHP do celów medycznych, organizacja dostaw ściśle wg potrzeb odbiorcy końcowego (flexitanki dla frachtów dalekomorskich małych ilości produktów).
 • Przedsięwzięcia zmierzające do minimalizacji kosztów produkcji poszczególnych wyrobów.
 • Aktywne uczestnictwo w działaniach rynkowego public affairs i w pracach stowarzyszeń branżowych.

Ryzyko w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Ryzyko związane z awarią systemu bezpieczeństwa
 • W Grupie Azoty istnieją sprawdzone systemy bezpieczeństwa oraz stosowane są środki prewencji obejmujące wszystkie poziomy organizacyjne i technologiczne, w tym bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przed wystąpieniem awarii, jednak nie ma pewności, że całkowicie wyeliminują one ryzyko awarii.

Zapobieganie:

 • Identyfikacja zagrożeń w procesach technologicznych, magazynowaniu lub transporcie i wdrażanie działań techniczno-organizacyjnych minimalizujących ryzyko wystąpienia awarii.
 • Ciągłe monitorowanie pracy maszyn i urządzeń oraz bieżąca ocena ich stanu technicznego.
 • Wyposażanie instalacji w systemy bezpieczeństwa oraz ochrony, które minimalizują możliwość wystąpienia poważnych awarii, skażenia środowiska naturalnego lub niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników przez szkolenia, kursy itp.

Ryzyko związane z doborem pracowników

Ryzyko związane z pozyskaniem pracowników o nieodpowiednich kwalifikacjach
 • Pracodawca stoi przed wyzwaniem związanym ze znalezieniem odpowiedniego kandydata, który miałby bogatą wiedzę o branży chemicznej i specjalistyczne umiejętności. Rynek nie jest w stanie dostarczyć specjalistów, którzy szybko mogliby wejść w naszą organizację, procesy, a z drugiej strony pracownicy mają duże oczekiwania finansowe.

Zapobieganie:

 • Grupa Azoty S.A. w ramach strategii Grupy Azoty na lata 2013–2020 prowadzi w całej grupie kapitałowej politykę stypendialną m.in. dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, studentów studiów magisterskich, inżynierskich, aby budować trwałe przewagi konkurencyjne oparte na potencjale wiedzy i wysokich indywidualnych kompetencjach pracowników.
Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy
Spis treści
Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy