Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy

Model tworzenia wartości

Grupa Azoty będzie wdrażać nowoczesne i kompleksowe rozwiązania w branży chemicznej spełniające oczekiwania naszych interesariuszy.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD

Nasza wizja:

Grupa Azoty będzie wdrażać nowoczesne i kompleksowe rozwiązania w branży chemicznej spełniające oczekiwania naszych interesariuszy.

Nasza misja:

Bezpieczną, użyteczną chemią opartą na innowacjach budujemy wartość Grupy Azoty i polskiej gospodarki.

Naszą markę budujemy w oparciu o:

 • innowacyjność,
 • wiedzę,
 • odpowiedzialność,
 • profesjonalizm,
 • harmonię.
DOBRA PRAKTYKA

Naszą misję i cele strategiczne opisaliśmy w dokumencie „Polityka Zarządzania Korporacji” zaktualizowanym we wrześniu 2018 roku. Wśród skutecznie nadzorowanych i efektywnie zarządzanych priorytetów działalności wymienia m.in. dbałość o środowisko, minimalizowanie strat środowiskowych i poprawę efektywności energetycznej.

[IR-Model biznesowy]

Zobacz, gdzie wykorzystywane są nasze produkty

Rolnictwo, motoryzacja, przemysł włókienniczy, elektrotechniczny i elektroniczny. Medycyna i budownictwo,AGD i przemysł spożywczy,wędkarstwo. Pośrednio lub bezpośrednio poprzez nasze produkty wpływamy na życie milionów ludzi. Skalę wpływu traktujemy jako zobowiązanie do utrzymywania najwyższej jakości i zarządzania ryzykami ESG.


Rolnictwo

Stosowanie nawozów produkowanych przez Grupę wpływa na wykorzystanie zasobów mineralnych i wody przez rośliny, powodując tym samym lepszą efektywność przyrodniczą i ekonomiczną nawożenia. Ponadto rozwijamy sektor usług dla przedsiębiorców, w tym m.in. program SatAgro.

Przemysł spożywczy

Z produkowanych w zakładach Grupy Azoty granulatów wytwarzane są m.in. osłonki poliamidowe stosowane jako opakowania wędlin. Wśród innych współcześnie ważnych komponentów dostarczanych przez naszą Grupę są m.in. plastyfikatory bezftalanowe wytwarzane z surowców pochodzenia biologicznego wykorzystywane również jako produkty mające zastosowanie w bezpośrednim kontakcie z żywnością.


DOBRA PRAKTYKA

Jesteśmy jedynym w Polsce producentem dwutlenku węgla do zastosowania w przemyśle spożywczym. Nasz zakład w Puławach, w 2018 roku wytwarzał dziennie 220 ton spożywczego CO2 na dobę. Produkowany nieprzerwanie od 1970 roku puławski dwutlenek węgla od 2018 roku oferowany jest w ramach nowej marki – ONECON.

Jakość naszego dwutlenku węgla doceniają największe firmy branży spożywczej w kraju i na świecie – trafia on m.in. do Grupy Żywiec, Coca-Coli oraz PepsiCo.

Przemysł motoryzacyjny

Produkowany przez nas poliamid 6 oraz POM są szeroko wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym. Ich niezwykłe właściwości – m.in. wysoka wytrzymałość, zdolność tłumienia drgań, odporność cieplna i chemiczna oraz odporność na uderzenia – sprawiają, że używa się ich w częściach zlokalizowanych w rejonie silników, samochodowych instalacjach elektrycznych oraz w wyposażeniu wewnątrz i na zewnątrz pojazdów.

Alkohole OXO wytwarzane w naszych zakładach są dodatkiem do tworzyw. Siarkę zaś wykorzystuje przemysł oponiarski.

Przemysł elektrotechniczny

Własności elektroizolacyjne oraz samogasnące powodują, że produkowany przez nas poliamid 6 idealnie nadaje się do zastosowań elektrotechnicznych. Wykorzystywany jest do produkcji obudów skrzynek rozdzielczych, wtyczek, złącz, wtyków, wyłączników i gniazd elektrycznych.

Przemysł meblarski

Części do mebli, płyty, wkręty, kołki, części krzeseł, rolki, klamki i uchwyty. We wszystkich tych elementach producenci mebli korzystają z produkowanego przez Grupę Azoty mocznika technicznego, melaminy oraz poliamidu 6.

Artykuły AGD

Z tworzyw produkowanych w Grupie Azoty powstają części lodówek, zamrażarek, wirówek, pralek i urządzeń kuchennych.

Sport

Sprzęt wędkarski, części do nart, snowboardów, deskorolek, łyżworolek, kasków i rowerów. Wszędzie tam wykorzystywany jest nasz poliamid 6.

Farby i lakiery

Fabryki farb i lakierów potrzebują rozpuszczalników. Idealnie w tej roli sprawdzają się alkohole OXO produkowane w naszych zakładach.


DOBRA PRAKTYKA

Grupa Azoty jest sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Z perspektywy modelu biznesowego Grupy Azoty kluczowe są następujące cele:

 • #9 Innowacyjność, przemysł, infrastruktura – rozwijamy badania naukowe i podnosimy poziom technologiczny sektora przemysłowego.
 • #2 Brak głodu – zwiększamy wydajność rolnictwa, przy użyciu naszych produktów – stopniowe poprawianie jakości gleby i gruntów.
 • #12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja – zrównoważona konsumpcja i produkcja wymaga systematycznego podejścia i współpracy podmiotów uczestniczących w całym łańcuchu dostaw, począwszy od producentów, a skończywszy na konsumentach. Dlatego też w Grupie Azoty prowadzimy liczne szkolenia, np. dla rolników.
 • #4 Dobra jakość edukacji – naszym celem jest zwiększanie liczby młodzieży i dorosłych, którzy mają odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne do uzyskania zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości.
 • #13 Działania w dziedzinie klimatu – chcemy wspólnie przeciwdziałać tym niekorzystnym zmianom, redukując nasz negatywny wpływ na środowisko.
 • # 6 Czysta woda i warunki sanitarne – prowadząc działalność, staramy się znacząco podnosić efektywność wykorzystywania wody, aby przyczynić się do rozwiązania problemu niedostatku wody.

Wdrażana w Grupie strategia zrównoważonego rozwoju na lata 2018–2022 uwzględnia cele zrównoważonego rozwoju o największym znaczeniu dla branży nawozowo-chemicznej. 

Zobacz nasze priorytety strategiczne odpowiedzialnego biznesu

Poznaj nasz model działania/tworzenia wartości
[201-4] [203-1] [203-2]

Naszym najważniejszym kapitałem są ludzie. Angażujemy nasze zasoby w rozwój kompetencji i budowanie środowiska pracy sprzyjającego innowacyjności procesowej i kreowaniu nowych produktów. Nasze produkty przekładają się na jakość ludzkiego życia, bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone rolnictwo. 

Koncentrujemy się na dostarczaniu stabilnych i przewidywalnych wyników finansowych oraz zarządzaniu ryzykiem, w tym czynnikami niefinansowymi (ESG). Skala naszego biznesu pozwala  wnosić pozytywny wkład w otoczenie gospodarcze i społeczne.

Zarządzamy Grupą świadomie – nasze inwestycje i poniesione nakłady przekładają się na wymierne korzyści:

 • wzrost kapitału finansowego,
 • wzrost kapitału produkcyjnego  w postaci oferowanych produktów, usług i wysokiej jakości ich dostarczania,
 • wzrost jakości kapitału ludzkiego,
 • wzrost kapitału intelektualnego organizacji,
 • wzrost kapitału naturalnego,
 • wzrost kapitału społecznego i relacyjnego.
Bezpieczna chemia
Nasze nakłady:Nasze wyniki i efekty dla otoczenia:
 •  Zapewniamy bezpieczeństwo i jakość produktu - 100% istotnych kategorii produktów podlegają ocenie ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo otoczenia i konsumentów
 •  Zarządzamy jakością, wpływem środowiskowym i BHP w oparciu o uznane normy i systemy ISO, m.in. ISO 900, ISO 14001, PN-N-18001
 •  Nasze procesy są zgodne z międzynarodowym programem Product Stewardship (Fertilizers Europe)
 •  Prowadzimy inwestycje zmniejszające negatywny wpływ na środowisko, w tym m.in. w zakresie odsiarczania spalin, oczyszczania ścieków przemysłowych
 •  0 przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach
 •  0 wypadków śmiertelnych
 •  Obniżenie emisji N2O w produkcji kwasu azotowego w wyniku modernizacji siatek katalitycznych i wychwytujących. W 2018 r. wskaźnik wynosił 0,75 kg N2O/t HNO3 w Grupie Azoty Puławy oraz Grupie Azoty Kędzierzyn oraz 1,47 kg N2O/t w Grupie Azoty.
 •  Zmniejszenie zużycia energii względem 2017 roku: w Grupie Azoty Police o ok. 5%; w Grupie Azoty Puławy o ok. 1%, Grupie Azoty S.A. o ok. 4%1


*Podana informacja dotyczy Grupy Azoty Puławy.

Chemia użyteczna
Nasze nakłady:Nasze wyniki i efekty dla otoczenia:
 •  Poziom przychodów ze sprzedaży segmentu Tworzyw wzrósł o 10%, a segmentu Chemia o 11% w porównaniu do 2017 roku
 •  Prowadzimy wyjątkowy program Grunt to wiedza – w ramach VI edycji programu w 2018 r. zebraliśmy ponad 11 tys. próbek gleby z blisko 1000 gospodarstw, dzięki czemu rolnicy mogą poznać zapotrzebowanie na składniki odżywcze swoich gleb i zaplanować właściwą strategię nawożenia
 • Technologia SatAgro umożliwia rolnikom dostęp do narzędzi satelitarnych, co umożliwia zdalne monitorowanie upraw


Rozwój oparty o innowacje
Nasze nakłady:Nasze wyniki i efekty dla otoczenia:
 •  Nawiązywanie współpracy z instytutami naukowymi nad opracowaniem „inteligentnych nawozów” dostosowanych do poszczególnych roślin i warunków glebowych (wysokomarżowych, niskotonażowych produktów specjalistycznych dedykowanych konkretnym uprawom i odbiorcom) – współpraca z Agencją Rynku Rolnego oraz Instytutem Nowych Syntez Chemicznych
 • Od czasu powstania Grupy Azoty wydaliśmy ponad 80 mln zł na zlecenia dla Instytutu Nowych Syntez Chemicznych
 •  Do 2020 roku wydatki na B+R+I osiągną poziom 1% przychodów Grupy Azoty S.A.
 •  Praca oraz badania prowadzone przez dwa własne Centra Badawczo-Rozwojowe


Wartość Grupy Azoty i wpływ na rozwój polskiej gospodarki
Nasze nakłady:Nasze wyniki i efekty dla otoczenia:
 •  Jesteśmy jednym z największych konsumentów surowców w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2018 roku na zakupy surowców potrzebnych do produkcji wydawaliśmy w skali Grupy ponad 6 mld zł
 •  Jesteśmy jednym z kluczowych pracodawców – tworzymy ponad 15 tys. miejsc pracy
 •  Budujemy relacje z sąsiadami m.in. poprzez Organizację Dni Otwartych, sesje dialogowe, wolontariat pracowniczy, oferowane stypendia dla uczniów
 • [201-4] Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa: dotacje na środki trwałe2 : 2017: 6 604 913 PLN, 2018: 48 222 436 PLN; pomoc publiczna związana z działalnością w strefie ekonomicznej: 2017 – 9 292 000 PLN; 2018: 16 130 972 PLN; pozostałe dotacje państwowe: 2017 – 36 278 589 PLN; 2018: 92 658 561 PLN; ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga podatkowa): 2017 – 327 488 PLN, 2018: 1 483 168 PLN
 •  Wzrost wyników operacyjnych Grupy Azoty:
  · Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 9 998 967 mln zł (4,0% r./r.)
  · EBITDA osiągnęła poziom 764,442 mln zł (-35,6% r./r.)
  · Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej Azoty wyniósł 7,650 mln zł (-98,4% r./r.)
  · Grupa odnotowała korzystny wskaźnik zadłużenia ze wskazaniem na dług netto/EBITDA na poziomie 0,3
 •   [203-2] Należności budżetowe odprowadzane do gospodarki dzięki działalności kluczowych spółek Grupy Azoty:

  2017 (PLN)2018 (PLN)
  Podatek od nieruchomości110 080 281
  112 017 307
  Podatek leśny3 2703 366
  Podatek od środków transportowych29 291
  32 665
  Podatek rolny4 318
  3 636
 •  21 - liczba uczestników sesji dialogowej


1 (jedynie w Grupie Azoty Kędzierzyn doszło do wzrostu o ok. 3%)
2 Dotacje na środki trwałe za 2018 r. dotyczyły m.in. Budowy Centrum B+R Grupy Azoty S.A. w Tarnowie, prac nad nowymi formami nawozowymi oraz opracowania innowacyjnego nawozu o wysokich zawartościach azotu w formie azotanu amonowego przez Grupę Azoty Kędzierzyn.

Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy
Spis treści
Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy