Przyszłość

Wyzwania i scenariusze przyszłości

Stale monitorujemy otoczenie i trendy, by aktualizować nasze działania strategiczne. Otoczenie rynkowe w przemyśle chemicznym znajduje się w fazie przejściowej w kierunku Chemii 4.0. 

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
S
[IR - Perspektywy na przyszłość]

Stale monitorujemy otoczenie i trendy, by aktualizować nasze działania strategiczne. Otoczenie rynkowe w przemyśle chemicznym znajduje się w fazie przejściowej w kierunku Chemii 4.0. Czynniki stanowiące dotychczas główne motory wzrostu, takie jak globalizacja, specjalizacja i koncentracja na podstawowej działalności osiągnęły szczytowy poziom. 

Kluczową rolę w transformacji branży chemicznej odgrywać będzie cyfryzacja i gospodarka o obiegu zamkniętym. Szanse przyszłości generuje m.in. rozwój elektromobilności, nacisk na efektywność materiałową w sektorze konstrukcyjnym, rosnące oczekiwania wobec właściwości tworzyw sztucznych, rozwój bio-plastików i bardziej ekologicznych polimerów opartych na polisacharydach, w miejsce tradycyjnych tworzyw sztucznych i innych szkodliwych dla środowiska materiałów.

Zmiana technologiczna i digitalizacja wpływają na rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa oraz konieczność poszukiwania nowych kanałów sprzedaży i interakcji z klientem. Rosną oczekiwania klientów w zakresie sposobu obsługi. Rośnie znaczenie rolnictwa precyzyjnego, specjalistycznych nawozów inteligentnych. Postęp technologiczny w sektorze agro wpływa na zmianę preferencji rolników i potrzebę dopasowania produktów do konkretnego rodzaju upraw. Zwiększa się zapotrzebowanie na efektywne gospodarowanie zasobami i ochronę środowiska.

Odpowiedź na zróżnicowane potrzeby klientów

Można by wprowadzić nawozy przeznaczone dla konkretnych upraw, np. dla kukurydzy czy pszenicy.

Część rolników nawozi na pamięć. Można by badać próbki gleb i odpowiednio stosować nawozy dostosowane do nich.

Firma mogłaby prowadzić badania wśród rolników, jakie nawozy są im potrzebne, potem wprowadzić je do sprzedaży i prowadzić doradztwo w tym zakresie.

Sesja dialogowa

Produkty robione na miarę

W każdym obszarze naszej działalności chcemy produkować więcej substancji specjalistycznych, skierowanych do konkretnych grup odbiorców. Nasza ekspertyza i doświadczenie pozwalają nam myśleć m.in. o zaoferowaniu branży rolniczej nawozów wytwarzanych na potrzeby konkretnego rodzaju upraw, a nawet przygotowanych specjalnie dla poszczególnych pół uprawnych.

Będziemy rozwijać naszą specjalizację związaną również z tworzywami. Zwiększamy zaangażowanie w produkcję specjalistycznych, wysokomarżowych tworzyw sztucznych wykorzystywanych do produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego. Krajowa myśl technologiczna to europejska czołówka w tej dziedzinie.

Nie zapominamy też o tradycyjnych segmentach naszych zakładów chemicznych – na takie produkty, jak nawozy azotowe i wieloskładnikowe, wciąż jest duże zapotrzebowanie w kraju. Na nas spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie stałej dostępności produktów wielkotonażowych dla rolnictwa i innych branż.

Rozwój współpracy i potencjału innowacyjności

Chcemy inicjować i rozwijać stałą, regularną współpracę pomiędzy branżą chemiczną a specjalistycznymi instytutami naukowymi i uczelniami. Wierzymy, że pozwoli ona całemu polskiemu przemysłowi chemicznemu szybko i efektywnie reagować na potrzeby odbiorców. Wspieramy te obszary, w których ta współpraca trwa – dobrym tego przykładem jest segment tworzyw sztucznych.

Czym są dla nas innowacje, jak wygląda pozyskiwanie na nie środków i jakie są nasze priorytety - o tym wszystkim mówił Lech Schimmelpfennig - Główny Specjalista ds. Rozwoju Technologii i Produktów w ramach prezentacji „Programy finansowania nauka – przedsiębiorca na przykładzie projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” podczas organizowanych w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym „Dni Innowacji”.

Rozwój potencjału zakładowego

W celu dywersyfikacji przychodów i zmniejszenia zależności od cyklów koniunkturalnych w rolnictwie dążymy do zwiększenia swojego zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Kluczowymi kierunkami rozwijania działalności będą petrochemia oraz segment tworzyw. W Policach realizujemy jedną z największych inwestycji chemicznych we współczesnej Polsce – instalację produkującą polipropylen, nazywany przez wielu ekspertów najbardziej przyszłościową substancją chemiczną. Projekt „Polimery Police” zakłada stworzenie – obok samej instalacji do produkcji – portu z bazą zbiorników surowcowych, infrastrukturą pomocniczą i logistyczną. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.

Szybkie, polityczne zmiany wartości kursu walut obcych wpływają na zwiększenie niepewności. Wahania kosztów surowców (ropy naftowej i gazu ziemnego) przekładają się na produkty pochodne wykorzystywane w Grupie Azoty jako surowce produkcyjne (propylen, benzen, fenol). Podobnie zmiany cen węgla i energii elektrycznej.

Zabezpieczenie dostępu do surowców

WARTO WIEDZIEĆ

Jesteśmy jednym z największych konsumentów surowców w Europie Środkowo-Wschodniej. Około 30% wartości zakupionych surowców stanowi gaz ziemny wykorzystywany do produkcji nawozów azotowych i amoniaku.

Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców strategicznych. Chcemy mieć pewność zachowania ciągłości procesów produkcyjnych, a także maksymalnego wykorzystania zdolności wytwórczych. Dywersyfikujemy źródła zaopatrzenia – w tym celu poszukujemy nowych i alternatywnych dostawców. Nie wykluczamy również możliwości kapitałowych powiązań z dostawcami surowców.

Dzięki integracji struktur zakupowych minimalizujemy koszty zakupu surowców.


DOBRA PRAKTYKA

W 2018 roku podpisaliśmy umowę na import fosforytów z Maroka. W ciągu trzech lat z firmy Office Chérifien des Phosphates (OCP) do zakładów w Policach trafi surowiec warty około 350 mln zł – dostawa zabezpieczy potrzeby firmy do końca 2020 r. 

Afrykańskie fosforyty od OCP charakteryzują się wysoką jakością gwarantującą utrzymanie właściwego reżimu technologicznego podczas produkcji nawozów w Policach. Grupa Azoty Police będzie kupować również fosforyty z Algierii oraz niskokadmowe fosforyty z Senegalu. Te ostatnie będą przeznaczone do produkcji nawozów dla odbiorców wymagających niskiego poziomu kadmu. Tym samym zabezpieczone zostały fosforytowe potrzeby spółki wynoszące około miliona ton rocznie. 

OCP jest światowym liderem sprzedaży fosforytów. Firma eksportuje rocznie ok. 8 mln ton surowca (ok. 30% światowego handlu), a jej obrót w 2017 r. wyniósł ok. 5 mld USD.


Skąd pochodzą nasze surowce:


Zmiany regulacyjne wymagają dostosowania produkcji do międzynarodowych, w szczególności unijnych uregulowań, w tym m.in. norm środowiskowych, Reach, norm dopuszczalnego poziomu metali ciężkich w nawozach (szczególnie zawartości kadmu w fosforytach), produkcji i użytkowania glifosadu.

Ryzyka i szanse wynikające ze zmian klimatycznych
[201-2] [305-5]

Zachodzące globalnie zmiany klimatyczne oznaczają dla Grupy Azoty konieczność dostosowania się do zmian regulacyjnych, głównie związanych z uprawnieniami do emisji CO2.

W celu zmniejszenia wpływu związanego z emisją gazów cieplarnianych w Grupie Azoty S.A. od lat konsekwentnie ograniczana jest energochłonność procesów, a tym samym zmniejszana emisja gazów cieplarnianych do atmosfery. W spółce wdrożony jest system monitorowania i raportowania emisji CO2. 

Grupie Azoty Kędzierzyn, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych przeprowadzono modernizację koszy w utleniaczach w instalacjach produkcji kwasu azotowego. Dodatkowo uzupełniono katalizator świeżym, co zwiększyło powierzchnię kontaktu oraz efektywność redukcji podtlenku azotu.

W kędzierzyńskiej spółce zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji przewyższyło w 2018 roku bezpłatne przydziały. Ze względu jednak na realizowane inwestycje proekologiczne (budowa nowej elektrociepłowni) spółka otrzymywała kolejną transzę dodatkowych bezpłatnych uprawnień. Firma rozliczyła 4,5% zrealizowanej i zweryfikowanej emisji za rok 2018 tańszymi uprawnieniami CER. Brakujące ilości uprawnień do rozliczenia emisji nabywane były na rynku w transakcjach spotowych i terminowych zgodnie z postanowieniami wspólnej dla głównych spółek Grupy „Polityki handlu uprawnieniami do emisji CO2”. Głównym założeniem tej polityki jest rozłożenie ryzyka ceny w czasie, a plany zakupowe uprawnień tworzone są każdego roku na trzy kolejne lata.

Dla Grupy Azoty Puławy minimalizację emisji gazów cieplarnianych uzyskano dzięki zakończonym w 2018 roku projektom:

  • zabudowy agregatu turbiny ekspansyjnej wraz z generatorem prądu na strumieniu gazu ziemnego do opału do instalacji Amoniaku II,
  • modernizacji sieci wody obiegowej w Zakładzie Amoniaku
  • wymiany transformatorów, modernizacji oświetlenia awaryjnego i rozdzielni.

Niezależnym działaniem w zakresie  zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, realizowanym w układzie ciągłym, jest użycie wysokosprawnych katalizatorów do redukcji emisji podtlenku azotu (N2O) z instalacji kwasu azotowego oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Spółka prowadzi prace nad zmniejszeniem zużycia gazu ziemnego (poprawa efektywności produkcji i efektywności energetycznej) oraz mediów energetycznych (poprawa efektywności energetycznej), a tym szczególnie wysokociśnieniowej pary grzewczej i procesowej.

Grupie Azoty Police w zakresie emisji gazów cieplarnianych sytuacja jest ustabilizowana. Od 2013 do 2020 roku obowiązuje drugi okres rozliczeniowy europejskiego systemu handlu emisjami, w którym uczestniczy pięć instalacji spółki. Brakujące ilości uprawnień niezbędnych do rozliczenia każdego roku spółka zakupuje na runku wtórnym.

Transformacja globalnego rynku sprzedaży tworzyw sztucznych zwiększa presję cenową. Rośnie znaczenie możliwości wytwarzania substancji specjalistycznych w segmencie tworzyw i chemii. Producenci w krajach rozwijających się i bogatych w zasoby rozwijają się i rozszerzają ofertę o produkty specjalistyczne.  Wzrasta moc produkcyjna nawozów na świecie, jak również globalna nadpodaż kaprolaktamu i poliamidu. Rośnie konkurencyjność między wytwórcami poliamidu PA6.

Na rynku polskim wyzwanie stanowi szara strefa - nielegalny import produktów oraz sprzedaż produktów podrabianych – oraz rosnąca presja nawozów importowanych.

Rośnie znaczenie zarządzania kwestiami środowiskowymi i społecznymi (tzw. czynniki ESG) dla inwestorów i analityków.  

Przyszłość
Spis treści
Wzmacnianie pozycji rynkowej