Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy

Nasze relacje

Stawiamy na dialog z interesariuszami. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że w zmiennym otoczeniu regularna i uczciwa wymiana informacji jest podstawą wzajemnego zrozumienia. To zaś przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
S
[102-42]

Stawiamy na dialog z interesariuszami. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że w zmiennym otoczeniu regularna i uczciwa wymiana informacji jest podstawą wzajemnego zrozumienia. To zaś przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.

Formę i częstotliwość dialogu z interesariuszami uzależniamy od specyfiki danej grupy oraz oczekiwań i problemów ważnych dla obu stron. Za dialog odpowiedzialni są menedżerowie poszczególnych obszarów funkcjonalnych w spółkach, którzy znają najlepiej oczekiwania poszczególnych grup interesariuszy.

[102-40] [102-43]

Mapa interesariuszy

Grupa interesariuszyOczekiwania informacyjne
Sposób zaangażowania grupy
interesariuszy
Częstotliwość zaangażowania interesariuszy wg typu
Akcjonariusze, inwestorzy, domy maklerskie, analitycy, agencje ratingowe
 • dywidenda, cena akcji,
 • strategia rozwoju Grupy, plany inwestycyjne i akwizycyjne 
 • wyzwania i szanse rynkowe, m.in. z zakresu cyfryzacji i innowacyjności, etc. 
 • sposób zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ESG oraz ryzyk klimatycznych
 • wyniki i plany z zakresu zarządzania środowiskowego

 • walne zgromadzenia
 • konferencje wynikowe
 • spotkania indywidualne
 • newsletter
 • konferencje inwestorskie
 • cykliczne spotkania w formie site visits
 • spotkania okazjonalne
 • konferencja Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych WallStreet
 • czaty inwestorskie
 • obecność w programie „10 na 10”, którego celem jest kreowanie wysokich standardów w zakresie komunikacji rynkowej spółek giełdowych z inwestorami indywidualnymi oraz promowanie spółek, które je stosują
Zgodnie z wymogami wynikającymi z obecności spółki na GPW:
 • sprawozdawczość finansowa raz na kwartał
 • bieżąca komunikacja
 • walne zgromadzenia akcjonariuszy co najmniej raz w roku
 • dialog i spotkania zależnie od potrzeb
Instytucje i stowarzyszenia rynku kapitałowego
 • podejście do wdrażania nadchodzących wymogów regulacyjnych związanych z pakietem TCFD
 • sposób zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ESG oraz ryzyk klimatycznych
 • zapytania składane w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych
 • pytania sondażowe przy planowanych zmianach przepisów
 • linki kontaktowe zamieszczone na stronie internetowej
 • bieżąca komunikacja wynikająca z obowiązków Informacyjnych
 • Kwartalne konferencje wynikowe
Media zajmujące się rynkiem kapitałowym
 • prośby o komentarz Grupy Azoty do wydarzeń bieżących oraz ustosunkowanie się do informacji medialnych czy gospodarczych
 • wpływ Grupy Azoty na rozwój gospodarczo-społeczny
 • współpraca z portalami inwestorskimi
 • konferencje prasowe
 • kwartalne konferencje wynikowe
 • bieżąca komunikacja
 • okazjonalne śniadania prasowe
Społeczności lokalne
 • oczekiwania dotyczące kontynuacji i rozwoju działań z zakresu zaangażowania społecznego
 • zapytania o podejmowanie nowych rodzajów aktywności w ramach partnerstw skierowanych do rolników/wsi.
 • pytania o udział w konferencjach i eventach,
 • konsultacje w przypadku zmian regulacji prawnych
 • spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnej (m.in. środowiska artystyczne, nauczycielskie, sportowe i biznesowe)
 • bezpośrednie spotkania, udział w lokalnych wydarzeniach
 • raport zintegrowany
 • udział pracowników Grupy Azoty w działaniach na rzecz społeczności lokalnych w ramach wolontariatu pracowniczego
 • sesja dialogowa
 • spotkania bezpośrednie w zależności od potrzeb
 • imprezy plenerowe
Dostawcy
 • zmiany konsolidacyjne w przedsiębiorstwie i ich konsekwencje dla jednostek współpracujących z firmą

 • komunikacja bezpośrednia z osobami wyznaczonymi do współpracy przez spółki Grupy
 • strona internetowa
 • spotkania branżowe, targi
 • raport zintegrowany
 • w zależności od potrzeb – na bieżąco i cyklicznie
Klienci
 • programy lojalnościowe oraz o dostosowanie oferty do oczekiwań szerokiego grona klientów
 • nowe kanały i sposoby informowania o produkcie wytwarzanym przez Grupę
 • wdrażanie nowych, innowacyjnych produktów i technologii
 • strona internetowa oraz media społecznościowe
 • badania wizerunku Grupy Azoty
 • raport zintegrowany
 • na bieżąco – działania ciągłe, badania opinii/badania satysfakcji raz w roku
Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy
Spis treści
Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy