Wzmacnianie pozycji rynkowej

Rozwój i innowacje w działalności pozanawozowej

Projekty inwestycyjne, badania oraz proekologiczne modernizacje zakładów Grupy Azoty są od 2018 roku finansowane m.in. z kredytu do wysokości 145 milionów euro, który Grupie przyznał Europejski Bank Inwestycyjny.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
P

Projekty inwestycyjne, badania oraz proekologiczne modernizacje zakładów Grupy Azoty są od 2018 roku finansowane m.in. z kredytu do wysokości 145 milionów euro, który Grupie przyznał Europejski Bank Inwestycyjny. Umowa wspiera Grupę w finansowaniu innowacji, zwiększaniu efektywności energetycznej oraz rozwoju procesów przyjaznych dla środowiska. Będą to m.in. modernizacja Wytwórni Kwasu Azotowego w Puławach oraz Wytwórnia Compoundingu Tworzyw w Tarnowie. Wsparcie finansowaniem EBI w latach 2018–2021 uzyskał też obszar badań i rozwoju Grupy Azoty. 

To druga pożyczka od EBI, którą Grupa uzyskała w kilkuletnim terminie - w 2017 roku w Tarnowie rozpoczęły się dwie duże inwestycje współfinansowane przez EBI w ramach umowy kredytu z 2015 r. Były to Wytwórnia Poliamidów II oraz Instalacja Mechanicznej Granulacji Nawozów II. Grupa prowadzi jeszcze trzy inne inwestycje współfinansowane przez Bank w ramach tej umowy, w tym budowę Wytwórni Mechanicznej Granulacji Nawozów w Puławach.

DOBRA PRAKTYKA

W 2018 roku Grupa Azoty podpisała umowę o współpracy z akceleratorem w programie Poland Prize by AdVentures – poszukiwanie biznesowych szans w Europie Południowej i Środkowo – Wschodniej. Poland Prize to inicjatywa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz PARP. Jej celem jest przyciągnięcie do Polski zagranicznych start-upów. Zespoły ekspertów AdVentures oraz specjalistów z Grupy Azoty odwiedzą m.in. Białoruś, Ukrainę, Rumunię, Bułgarię, Węgry, Czechy i Słowację. W każdym z odwiedzanych krajów odbędą się spotkania z przedstawicielami środowisk start-upowych, akceleratorów, funduszy VC i naukowcami. Do Polski zaproszonych zostanie 20 wyróżniających się start-upów. 

Na mocy podpisanej umowy nasi eksperci będą pomagać AdVentures w wyborze najciekawszych start-upów, a gdy zagraniczni przedsiębiorcy pojawią się w Polsce, zaopiekują się nimi w czasie akceleracji i wesprą w zaplanowaniu i skutecznym wdrożeniu w ramach Grupy Azoty.

Od ponad 20 lat wydłużamy łańcuch produktowy poliamidu 6 (PA6) tworzywa konstrukcyjnego o szerokim obszarze stosowania. Konsekwentnie budowana jest pozycja Grupy Azoty,  a po uruchomieniu nowej wytwórni PA6 zajęliśmy pozycję trzeciego co do wielkości producenta poliamidu w UE. Nasza nowa struktura produktowa zapewnia wysoki stopień dywersyfikacji sprzedaży dla różnych segmentów rynkowych takich jak: 

  • zastosowania inżynieryjne: motoryzacja, AGD, budownictwo itp. 
  • zastosowania foliowe: opakowania dla przemysłu spożywczego, farmacja 
  • zastosowania włókiennicze: włókna dywanowe BCF, monofilamenty, włókna techniczne.

XXI wiek stawia jednak przed branżą chemiczną nowe wyzwania. W Grupie Azoty jesteśmy odpowiedzialni za innowacje i inwestycje prowadzone na rzecz najbardziej przyszłościowych substancji. Dlatego w Policach realizujemy największą współczesną inwestycję polskiej chemii – nową wytwórnię propylenu i polipropylenu.

Polipropylen z Polic inwestycją strategiczną dla polskiej gospodarki

Projekt „Polimery Police” to największa polska inwestycja chemiczna w XXI wieku. Polimery Police to kompleks mający składać się z instalacji do produkcji propylenu i polipropylenu, portu z bazą zbiorników surowcowych oraz infrastruktury pomocniczej i logistycznej. Uznany on został za inwestycję strategiczną nie tylko dla Grupy Azoty Police, ale dla całej krajowej gospodarki. Polska jest jednym z największych konsumentów polipropylenu w regionie, stąd jego stale rosnący import. Polipropylen jest to podstawowe tworzywo sztuczne, wykorzystywane bezpośrednio do wyrobu gotowych produktów w wielu gałęziach przemysłu.

Realizacja projektu Polimery Police umożliwi produkcję 440 tys. ton polipropylenu rocznie, co oznacza znaczne zmniejszenie zależności surowcowej naszego kraju w tym obszarze. Szacowane nakłady inwestycyjne to około 1,27 mld euro.

Decyzję o realizacji projektu podjęliśmy, opierając się na pozytywnych opiniach renomowanych doradców biznesowych, technicznych i rynkowych. Z perspektywy Grupy Azoty produkcja polipropylenu ma strategiczne znaczenie. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi:

  • wzrost i dywersyfikację przychodów całej Grupy Azoty,
  • poszerzenie portfolio produktów Grupy Azoty oraz spłaszczenie cykliczności biznesu
  • wydłużenie łańcucha produktowego zbieżne ze strategią Grupy Azoty,
  • generowanie wysokich marż na perspektywicznym rynku produktów o szerokim zastosowaniu,
  • wykorzystanie efektu synergii instalacji projektu „Polimery Police” z instalacjami Grupy.

Kompleks składać będzie się z instalacji odwodornienia propanu (PDH) i instalacji do produkcji polipropylenu (PP), infrastruktury obejmującej urządzenia portowe do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich oraz z instalacji pomocniczych, połączeń międzyobiektowych i infrastruktury logistycznej polipropylenu. 

Rozpoczęcie prac budowlanych zostało zaplanowane na koniec 2019 roku. Harmonogram inwestycji przewiduje realizację robót i rozruchy technologiczne do końca 2022 roku. 

Inwestycja jest realizowana przez spółkę celową Grupy Azoty S.A. – PDH Polska S.A. W 2018 roku udało się zakończyć jeden z kluczowych elementów przygotowawczych do inwestycji, czyli wybór licencji. Po długich negocjacjach zdecydowaliśmy się na ofertę amerykańskiej firmy GRACE.

Inwestycja jest realizowana przez spółkę celową Grupy Azoty S.A. – PDH Polska S.A. Więcej informacji o projekcie „Polimery Police” można znaleźć na stronie internetowej spółki PDH.

W branży chemicznej innowacyjność i poszukiwanie sposobów spełnienia oczekiwań klientów są nierozerwalnie związane z pracą naukowców. Wierzymy, że przewagę konkurencyjną Grupy Azoty możemy oprzeć na wiedzy. Dlatego rozbudowujemy nasze zaplecze badawcze – za ok. 13 mln zł tworzymy w Grupie Azoty Kędzierzyn nowe Centrum Badań i Rozwoju. Specjalnością Centrum ma być opracowywanie nowych rozwiązań związanych z alkoholami OXO, opracowywanie dodatków modyfikujących polimery w kierunku uzyskania innowacyjnych plastyfikatorów oraz wykonywanie badań aplikacyjnych z ich wykorzystaniem. Planowane jest również opracowanie kompozycji tworzywowych z udziałem tych dodatków oraz badanie ich właściwości.

Przeczytaj rozmowę o sektorze badań i rozwoju

Rozmowa z Grzegorzem Kądzielawskim, wiceprezesem Grupy Azoty

Wiele polskich spółek działa w sektorze B+R trochę na alibi, pozorując działania. Jak jest w Grupie Azoty?

Wiceprezes Grzegorz Kądzielawski: Obszar B+R+I (Badania + Rozwój + Innowacje) jest jednym z filarów strategii Grupy Azoty. Mamy świadomość tego, że rozwój przemysłu chemicznego nierozerwalnie związany jest z rozwojem poprzez innowacyjność. Z drugiej strony funkcjonujemy na coraz bardziej wymagających rynkach. Mam tutaj na myśli głównie obszar nawozowy. Globalne tendencje wymagają od nas intensywnych prac zmierzających do dywersyfikacji naszego portfela produktowego, w szczególności wymuszonego przez rolnictwo precyzyjne. To z kolei motywuje nas do jeszcze większej aktywności w obszarze B+R+I i poszukiwania nowych produktów, technologii, w których moglibyśmy, jako Grupa Azoty zafunkcjonować.

Czyli można powiedzieć, że ta intensyfikacja B+R to odpowiedź na wyzwania, które stoją przed rynkiem? Jeśli tak, to jakie obszary są dla Was szczególnie interesujące, czy np. widzicie dla siebie miejsce w procesie rozwoju elektromobilności?

W Grupie Azoty doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że „kto nie idzie do przodu, ten się cofa”, dlatego szukamy rozwiązań, które nie tylko wzmocnią nasze dotychczasowe portfolio produktowe, ale pozwolą zaistnieć w obszarach, z którymi do tej pory nie byliśmy kojarzeni, jak elektromobilność. Widzimy się jako przyszły dostawca specjalistycznej chemii dla producentów ogniw takiej jak masy katodowe i anodowe, katalizatory czy np. membrany. W ciągu dwóch lat przewidujemy opracowanie 3-4 technologii w tym zakresie. Pracujemy też nad technologią druku 3D, czy zastosowaniem wodoru w transporcie. To jest także cały system rolnictwa precyzyjnego, który rozwijamy z kilkoma startupami.

Jakie środki obecnie przeznaczacie na rozwój obszaru B+R, a jakie planujecie w perspektywie powiedzmy 5-10 lat?

Zgodnie ze zaktualizowaną strategią grupy do roku 2020 planujemy przeznaczać 1% przychodów na działalność badawczo – rozwojową. Rozumiemy potrzebę przeznaczania coraz większych środków na obszar B+R+I, jak też zwiększania skali prac własnych - stąd np. budowa Centrum Badawczo – Rozwojowego w Tarnowie. W ubiegłym roku podpisaliśmy również porozumienie z Krajowym Punktem Kontaktowym do Programu Horyzont 2020, które, mam nadzieję, ułatwi nam pozyskiwanie środków z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 na ciekawe projekty rozwojowo- badawcze.

Co konkretnie Grupa Azoty zyska na wybudowaniu Chemicznego Centrum Technologii i Rozwoju?

Grupa Azoty chce być nie tylko beneficjentem krajowych inicjatyw rozwojowo-edukacyjnych, ale także ich aktywnym uczestnikiem, a wręcz liderem. W ramach działalności nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Azoty S.A. będziemy przede wszystkim koncentrować się na takich obszarach tematycznych jak zaawansowane materiały, nowoczesne produkty nawozowe oraz technologie, a także wyroby proekologiczne. Głównym efektem rozbudowy infrastruktury badawczo-rozwojowej w Tarnowie będzie zwiększenie skali własnych prac badawczo-rozwojowych, a także stworzenie możliwości weryfikacji wyników prac badawczych w skali półtechnicznej. Szereg prac, które dziś zlecamy na zewnątrz, będziemy mogli wykonywać sami. Będziemy bardziej samowystarczalni. W ramach centrum powstaje też hala półtechnik, gdzie będziemy mogli przetestować rozwiązania na instalacjach ćwierć czy półtechnicznych, zanim pomyślimy o skali przemysłowej. Dobrym tego przykładem jest półtechniczna instalacja kwasów humusowych. Gleby w Polsce w ponad 70% są wyjałowione z humusów, my odpowiadamy na to zapotrzebowanie. Do tej pory importowaliśmy humusy z zagranicy. Obecnie jesteśmy na etapie uruchamiania instalacji półtechnicznej do ich produkcji. Wiążemy z tym duże nadzieje - to jedna z pierwszych instalacji, które zostaną uruchomione w ramach centrum badawczo-rozwojowego, ale w planach są kolejne. Do pożądanych efektów powstania Centrum zaliczyć należy także nawiązywanie i rozszerzanie współpracy ze startupami, organizacjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Czy działania grupy w obszarze B+R wpisują się w jakiś szerszy, instytucjonalny kontekst? Mam na myśli choćby współpracę z instytucjami państwa.

Zarówno budowane w Tarnowie centrum badawczo- rozwojowe, jak i pozostałe działania podejmowane przez Grupę Azoty w obszarze innowacji doskonale wpisują się w krajowy program na rzecz zrównoważonego rozwoju i „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” autorstwa premiera Mateusza Morawieckiego. Realizacja tak ambitnych projektów nie byłaby oczywiście możliwa, gdyby nie wsparcie instytucji państwowych i szereg działań legislacyjnych wprowadzanych chociażby przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zakładają intensyfikacje działań w kierunku komercjalizacji badań i partnerstwa nauki z biznesem.

Przejdźmy do Idea4Azoty - co go wyróżnia wśród innych programów akceleracyjnych?

Jego wyjątkowość polega na tym, że jest to jedyny z dostępnych na rynku programów tego typu, który nie jest nastawiony wyłącznie na proste wsparcie finansowe. Oferujemy miks wsparcia dla potencjalnych beneficjentów. Może to być pomoc prawna, mentoring, pomoc na etapie komercjalizacji, możliwość przetestowania danego produktu czy rozwiązania na naszych instalacjach lub w laboratoriach - jeszcze zanim będziemy mówili o jego wdrożeniu do przemysłu. Innymi słowy Idea4Azoty jest programem, który w sposób kompleksowy wypełnia lukę na polskim rynku, pojawiającą się między pomysłem a przemysłem.

Jakie jest zainteresowanie tym programem?

Zainteresowanie jest spore. Jesteśmy już po pierwszej ocenie złożonych aplikacji i wpływają kolejne zgłoszenia, bo przypomnę, że nabór jest ciągły. Raz w miesiącu zespół ocenia projekty i decyduje o skierowaniu ich do dalszych prac w Grupie Azoty.

A czy Idea4Azoty może być swego rodzaju kołem zamachowym w rozwoju nowych obszarów działalności Grupy?

Może być i mam nadzieję, że będzie. Liczę też, że w ramach programu Idea4Azoty pojawią się dobre projekty nowych technologii chemicznych, ponieważ jesteśmy Grupą Kapitałową, której podstawową branżą jest właśnie chemia. Ja osobiście mam niedosyt, jeśli chodzi o dobre, nowe projekty chemiczne.

Dzięki współfinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju eksperci z kędzierzyńskich zakładów będą mogli zająć się także w najbliższych latach opracowywaniem technologii wytwarzania estrów specjalistycznych. Projekt obejmuje realizację prac rozwojowych na linii pilotażowej, na której zostanie zastosowana nowa technologia w skali półprzemysłowej, umożliwiając wytworzenie partii prototypowych nowych produktów. Efektem będzie rozpoczęcie produkcji w skali przemysłowej. Jedną z zalet nowych plastyfikatorów są korzystne właściwości użytkowe, m.in. większa wytrzymałość tworzywa. Ponadto planowana produkcja będzie w mniejszym stopniu oddziaływać na środowisko naturalne.

Jesteśmy również otwarci na współpracę z perspektywicznymi startupami. Grupa Azoty S.A. prowadzi projekt Idea4Azoty, nowatorski program akceleracyjny – platformę wymiany pomysłów o wysokim stopniu innowacyjności łączącą crowdsourcing, networking i środowisko startupów. Program ten spaja potencjał środowiska akademickiego i badawczego z biznesem. To pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku. Jego beneficjentem będzie nie tylko branża chemiczna, ale również dostawcy nowych technologii i usług, m.in. z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, inżynierii, energetyki, materiałoznawstwa czy biotechnologii. Do programu aplikować można za pośrednictwem strony www.idea4azoty.pl.


O programie 

Z jednym z pomysłodawców, wrocławską firmą ScienceBioTech, podpisaliśmy w pierwszej połowie 2018 roku list intencyjny dotyczący opracowania i wdrożenia technologii produkcji modułowych płytek do zabiegu osteotomii. Projekt zakłada zastąpienie obecnie stosowanych technologii stabilizowania złamanych kości nowym rozwiązaniem – dla Grupy Azoty oznacza to perspektywę rozwoju w nowych obszarach biznesowych. 

Wśród zgłoszonych do programu Idea4Azoty rozwiązań znalazły się również pomysły na usprawnienia podstawowej działalności Grupy Azoty. Dużo propozycji dotyczyło zaawansowanych materiałów, nowoczesnych nawozów, technologii oraz rozwiązań proekologicznych. 

Uruchomienie programu akceleracyjnego przyspieszyło również proces konsolidacji naszej Grupy w zakresie badań i rozwoju. Przedstawiciele naszych kluczowych spółek na bieżąco wymieniają się informacjami w zakresie planowanych badań, a także planowanych wspólnych przedsięwzięć.

Rodzaje beneficjentów

DOBRA PRAKTYKA

Druk 3D to jedna z najszybciej rozwijających się branż związanych z nowymi technologiami. W dużym stopniu decydują o tym coraz trwalsze i tańsze materiały. Drukarki 3D pozwalają na tworzenie z tworzyw sztucznych elementów już nie tylko zabawek, ale również przedmiotów o znacznie poważniejszych zastosowaniach. Drukowane przestrzennie komponenty znajdują obecnie zastosowanie m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym oraz odzieżowym. Grupa Azoty S.A. w 2017 rozpoczęła prace nad wprowadzeniem do oferty materiałów wykorzystywanych w druku 3D – ich produkcja ma być oparta m.in. na bazie poliamidu 6.

Wzmacnianie pozycji rynkowej
Spis treści
Wzmacnianie pozycji rynkowej