WZMACNIANIE POZYCJI RYNKOWEJ

Wyniki finansowe

Struktura finansowania naszej Grupy jest dostosowana do jej potrzeb, umożliwiając realizację kluczowych projektów inwestycyjnych.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
S
[IR - Prezentacja wyników]

Struktura finansowania naszej Grupy jest dostosowana do jej potrzeb, umożliwiając realizację kluczowych projektów inwestycyjnych. Nadrzędnym celem stojącym u podstaw struktury finansowej jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa finansowego oraz pełnej spójności wewnętrznej całości finansowania Grupy.

[102-7]
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 9 998,967 mln zł (+4% r./r.)
 • EBITDA osiągnęła poziom 764,442 mln zł (-35,6% r./r.)
 • Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej Grupa Azoty wyniósł 7,650 mln zł (-98,4% r./r.)
 • Grupa odnotowała też korzystny wskaźnik zadłużenia ze wskazaniem na dług netto/EBITDA na poziomie 0,3

* W 2013 roku skorygowano o zysk z tyt. nabycia spółki Grupy Azoty PUŁAWY, Grupy Azoty SIARKOPOL, AIG oraz odpis instalacji POM.
W 2014 roku skorygowano o odpis instalacji BKF.
W 2015 roku skorygowano o odpis na aktywa Wytwórni C-nonu z benzenu, instalacji przerobu tłuszczów i instalacji do produkcji dwusiarczku węgla.
W 2016 roku skorygowano odpis aktualizujący należności AIG, odpis złóż AIG i instalację przerobu tłuszczów.
W 2017 roku – instalacja przerobu tłuszczów.
W 2017 roku wynik EBITDA i zysk netto skorygowano o odpis instalacji przerobu tłuszczów, odpis AIG oraz Elektrowni Puławy i złóż siarki.
W 2018 roku wyniki skorygowano o odpis instalacji przerobu tłuszczów, dodatkowo zysk netto o skutki utraty kontroli nad spółką AFRIG S.A.

Realizacja finansowych celów strategicznych Grupy Azoty:


Cel strategiczny
Realizacja w 2018 r.
Realizacja w 2017 r.
Rentowność EBIT
   8%
0,8%
6,2%
Rentowność EBITDA
  14%
7,6%
12,3%
ROCE
   10%
0,7%
6,1%
ROE
   10%
0,1%
6,6%
Zobacz komentarz ekspercki do sytuacji finansowej Grupy Azoty w 2018 roku

Poziom przychodów ze sprzedaży uległ zwiększeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,0%, co przy jednoczesnym wyższym wzroście poziomu kosztów wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów (o 12,7%) skutkowało wypracowaniem przez Grupę Azoty zysku brutto ze sprzedaży. Zysk brutto ze sprzedaży w 2018 roku był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 567 218 tys. zł. Zysk ze sprzedaży, uwzględniający koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, wyniósł 121 573 tys. zł i obniżył się o 606 866 tys. zł w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. W 2018 roku na pozostałej działalności operacyjnej Grupa odnotowała ujemny wynik w wysokości (40 582) tys. zł, co wpłynęło na obniżenie wyniku EBIT. Wynik EBIT ukształtował się na poziomie 80 991 tys. zł.

Przychody ze sprzedaży

EBIT w ujęciu segmentówNawozy AgroTworzywaChemiaEnergetykaPozostałe
Przychody zewnętrzne ze sprzedaży4 904 0511 561 6483 113 955252 977166 336
Zysk/(Strata) ze sprzedaży(121 750)133 825182 644(21 874)(51 272)
EBIT(133 790)133 892168 462(18 912)(68 661)


Źródło: Opracowanie własne

Wynik ze sprzedaży produktów Grupy Azoty w 2018 roku był determinowany przede wszystkim sytuacją rynkową w segmentach Nawozy-Agro. Tworzywa i Chemia. Poziom przychodów ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro zmniejszył się o 2,5% w relacji do roku poprzedniego. Wzrost przychodów nastąpił w segmencie Tworzywa o 10,0%, w segmencie Chemia o 11,7%, w segmencie Energetyka o 9,9% oraz segmencie Pozostałe o 9,7%.

Przychody ze sprzedaży według segmentów operacyjnych

Źródło: Opracowanie własne

Struktura przychodów ze sprzedaży według segmentów operacyjnych


Źródło: Opracowanie własne

Udział poszczególnych segmentów w strukturze przychodów, w porównaniu do 2017 roku, uległ nieznacznym zmianom - wzrósł w segmentach Tworzywa (o 0,9 pp.), Chemia (2,1 pp.), Energetyka (o 0,1 pp.) i Pozostałe (0,1 pp.) zmniejszył się w segmencie Nawozy-Agro (o 3,2 pp.).

EBIT

Wynik EBIT w 2018 roku ukształtował się na poziomie 80 991 tys. zł.. W 2018 roku na pozostałej działalności operacyjnej Grupa odnotowała ujemny wynik w wysokości 40 582 tys. zł, co wpłynęło na obniżenie wskaźnika EBIT. Rentowność EBIT w 2018 roku wyniosła 0,8%, w porównaniu z 6,2% w poprzednim okresie sprawozdawczym.

EBITDA

Grupa Azoty osiągnęła w 2018 roku dodatni wynik EBITDA kształtujący się na poziomie 159 971 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 171 064 tys. zł. Wynik EBITDA był niższy o 85 038 tys. zł, a zysk o 183 729 tys. zł w porównaniu do wyników uzyskanych w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Zgodnie ze zaktualizowaną w maju 2017 roku strategią Grupy Azoty na lata 2013–2020 celem strategicznym Grupy jest osiągnięcie rentowności EBITDA na poziomie 14%.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty

Wyszczególnienie
2018
2017*
Zmiana
Zmiana %
Przychody ze sprzedaży
9 998 967
9 617 495
381 472
4,0
Koszty wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów
(8 406 424)
(7 457 734)
(948 690)
12,7
Zysk brutto ze sprzedaży1 592 5432 159 761(567 218)(26,3)
Koszty sprzedaży
(658 602)
(673 555)
14 953
(2,2)
Koszty ogólnego zarządu
(812 368)
(757 767)
(54 601)
7,2
Zysk ze sprzedaży
121 573
728 439
(606 866)
(83,3)
Strata na pozostałej działalności operacyjnej
(40 582)
(131 225)
90 643
(69,1)
Zysk na działalności operacyjnej
80 991
597 214
(516 223)
(86,4)
Przychody/koszty finansowe netto
(53 683)
(36 824)
(16 859)
45,8
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
13 092
16 015
(2 923)
(18,3)
Zysk przed opodatkowaniem40 400576 405(536 005)(93,0)
Podatek dochodowy(32 750)(87 579)54 829(62,6)
Zysk netto7 650488 826(481 176)(98,4)
EBIT80 991597 214(516 223)(86,4)
Amortyzacja683 451589 62793 77915,9
EBITDA764 4421 186 886(422 444)(35,6)


*Źródło: Opracowanie własne

Struktura aktywów

W 2018 roku wartość aktywów Grupy Azoty wzrosła do 14 160,469 mln zł, tj. o 2 422,425 mln zł w porównaniu ze stanem na koniec 2017 roku. Do najistotniejszych zmian, jakie nastąpiły po stronie aktywów sprawozdania z sytuacji finansowej w 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, można zaliczyć:

 • wzrost stanu rzeczowych aktywów trwałych o 885 891 tys. zł,
 • wzrost stanu wartości niematerialnych i prawnych o 367 309 tys. zł,
 • wzrost stanu zapasów o 500 683 tys. zł,
 • wzrost stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe o 465 485 tys. zł.
Wyszczególnienie
2018
2017
Zmiana
Zmiana %
Aktywa trwałe, w tym:9 886 4418 069 9811 816 46022,5
Rzeczowe aktywa trwałe
7 665 639
6 799 748
885 891
13,1
Wartości niematerialne
763 064
395 755
367 309
92,8
Wartość firmy
581 436
32 468
548 968
1 690,8
Prawo wieczystego użytkowania gruntów
470 178
476 616
(6 438)
(1,4)
Pozostałe należności
185 397
137 850
47 547
34,5
Inwestycje wyceniane metodą praw własności
89 496
111 059
(21 563)
(19,4)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
75 579
69 583
5996
8,6
Aktywa obrotowe, w tym:4 274 0283 668 063605 96516,5
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe1 553 9091 088 424465 48542,8
Zapasy1 503 8971 003 214500 68349,9
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty846 5321 085 885(239 353)(22,0)
Prawa majątkowe261 767188 88772 88038,6
Należności z tytułu podatku dochodowego67 21724 24842 969177,2
Aktywa razem14 160 46911 738 0442 422 42520,6


*Źródło: Opracowanie własne

Struktura pasywów

Istotne zmiany, jakie nastąpiły po stronie pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej w badanym okresie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego:

 • zmniejszenie się stanu kapitału własnego o 120 821 tys. zł,
 • wzrost stanu zobowiązań długo- i krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek o 1 215 885 tys. zł
 • wzrost stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe o 829 090 tys. zł
Wyszczególnienie
2018
2017
Zmiana
Zmiana %
Kapitał własny7 328 2267 443 407(115 181)(1,5)
Zobowiązania długoterminowe, w tym:3 556 7762 336 6211 220 15552,2
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
2 488 3531 564 879923 47459,0
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
394 677336 78157 89617,2
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
342 790177 588165 20293,0
Rezerwy
143 772122 74021 03217,1
Dotacje
136 00290 58545 41750,1
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:3 275 4671 958 0161 317 45167,3
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe2 598 2891 769 199829 09046,9
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek362 62070 209292 411416,5
Pozostałe zobowiązania finansowane 198 13831 484166 654529,3
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych45 63042 3163 3147,8
Rezerwy44 42529 80514 62049,1
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego18 1788 9169 262103,9
Dotacje7 9996 0871 91231,4
Pasywa razem14 160 46911 738 0442 422 42520,6


*Źródło: Opracowanie własne

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Przepływy operacyjne

W 2018 roku dodatnie przepływy pieniężne netto wygenerowane przez Grupę z działalności operacyjnej wyniosły 1 mld 082 mln 530 tys. zł. Złożyły się na nie w głównej mierze zysk netto powiększony o amortyzację, utworzone odpisy aktualizujące oraz wzrost stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, a także zmniejszenie o wzrost stanu zapasów oraz należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych.


Notaza okres
od 01.01.2018
do 31.12.2018
za okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Zysk/(Strata) przed opodatkowanie

40 400576 405
Korekty

764 441703 765
Amortyzacja

683 451589 672
Utworzenie/(Odwrócenie) odpisów aktualizujących4, 10(30)77 981
Strata z tytułu działalności inwestycyjnej

73 41210 860
Zysk ze zbycia aktywów finansowych

(9 486)-
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

(13 092)(16 015)
Odsetki, różnice kursowe

29 97741 802
Dywidendy

(291)(677)
Strata z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wartości godziwej

500142

804 8411 280 170
Zwiększenie stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych32(163 292)(80 423)
Zwiększenie stanu zapasów32(237 232)(121 063)
Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych32405 637172 253
Zwiększenie stanu rezerw, rozliczeń międzyokresowych i dotacji32150 24741 808
Inne korekty

158 977(7 119)


1 119 178
1 285 626
Przepływy pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnejZapłacony podatek dochodowy

(36 648)(171 401)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

1 082 5301 114 225
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych
6 4306 624
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych
(1 097 209)(1 069 140)
Otrzymane dywidendy
13 10813 270
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych
(951 064)(689 496)
Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych
249 7891 002 100
Odsetki otrzymane
19 64322 218
Dotacje
4 9011 120
Pożyczki udzielone
(3 252)(1 225)
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych
1121 446
Pozostałe wpływy inwestycyjne
7099 000
Pozostałe wydatki inwestycyjne
(4 627)(5 589)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(1 761 460)(709 222)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Dywidendy wypłacone
(144 345)(100 313)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
973 489332 634
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek
(341 894)(90 133)
Odsetki zapłacone
(76 094)(52 369)
Spłata zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
(10 087)(13 238)
Pozostałe wpływy finansowe
59 260-
Pozostałe wydatki finansowe
(26 879)(22 091)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
433 45054 490
Przepływy pieniężne netto, razem
(245 480)459 493
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
1 085 885641 895
Wpływ zmian kursów walut
8 127(15 503)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
846 5321 085 885Pobierz dane w xls


Zobacz jak realizowaliśmy politykę dywidendową
[201-1]

Jednostka dominująca realizuje politykę dywidendy według przyjętej, zaktualizowanej strategii na lata 2013–2020, zgodnie z którą spółka zdecydowała o odstąpieniu od określania dolnego progu stopy wypłaty dywidendy przy zachowaniu górnego progu na poziomie 60%.

W 2018 roku dokonano podziału zysku za rok poprzedni. Z wypracowanego zysku na wypłatę dywidendy przypadło 123 994,355 tys. zł, tj. 1,25 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy był 25 lipca 2018 roku, a jako dzień wypłaty dywidendy ustalono 8 sierpnia 2018 roku.

Dywidendy wypłacone w latach 2008-2018

Rok za który wypłacono dywidendę
Dzień dywidendy
Dzień wypłaty dywidenty
Wypracowany zysk
Łączna kwota dywidendy
Dywidenda na jedną akcję
2008
26.06.2009
1 część: 31.08.2009
61 935 tys. zł
39 898 749,42 zł
1,02 zł
2 część: 06.11.2009
2012
22.04.2013
24.05.2013
250 692 tys. zł
148 793 226,00 zł
1,50 zł
2013
18.06.2014
09.07.2014
44 117 tys. zł
19 839 096,80 zł
0,20 zł
2015
20.06.2016
11.07.2016
209 055 tys. zł
83 324 206,56 zł
0,84 zł
2016
04.08.2017
23.08.2017
224 775 tys. zł
78 364 432,36 zł
0,79 zł
2017
25.07.2018
08.08.2018
354 793 tys. zł
123 994 355,00 zł
1,25 zł


Źródło: Opracowanie własne

Zobacz jak radziliśmy sobie na giełdzie papierów wartościowych

Kurs akcji Grupy Azoty S.A. na zamknięciu roku 2017 wyniósł 69,60 zł. Do połowy stycznia 2018 roku kurs wzrastał dynamicznie do 76 zł, po czym nastąpił stopniowy spadek do okolic 65 zł w I dekadzie lutego, zaznaczając wyraźny trend spadkowy. Tendencja spadkowa kursu akcji nie tylko utrzymała się, ale gwałtownie przyspieszyła w kolejnych miesiącach 2018 roku z incydentalnymi próbami odwrócenia trendu. Na początku II połowy 2018 roku kurs akcji na chwilę ustabilizował się na poziomie 42 – 44 zł, by ponownie zanotować spadek w okolice 36 – 38 zł (sierpień – wrzesień 2018 roku). Początek czwartego kwartału 2018 roku to już pikowanie akcji Spółki, której walory dotknęły poziomu 22 zł za akcję. Tak niskiego poziomu notowań na akcjach Grupy Azoty S.A. nie obserwowano od 2011 roku. Spadek ceny akcji był w dużej mierze konsekwencją wzrostu cen surowców energetycznych – gazu i energii elektrycznej, a także uprawnień do emisji CO2, przy nadpodaży nawozów. Niebagatelnym czynnikiem była też wyprzedaż przez fundusze emerging przy zmianie portfeli w związku z relokacją Polski przez FTSE do rynków rozwiniętych. Relatywnie niski free float potęgował negatywne reakcje kursu. Następujące po minimum lokalnym odbicie doprowadziło do powrotu notowań w okolice 30 zł, z chwilowym wybiciem do poziomu prawie 35 zł. Zdarzenie to towarzyszyło rekordowym obrotom, jakie miały miejsce w związku z przeprowadzoną reklasyfikacją Grupy Azoty S.A. do indeksu MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEXES - MSCI POLAND INDEX z efektem na 30 listopada 2018 roku. Rok 2018 zamknął się ceną 31,18 zł, dając bazę pod wzrosty kursu do poziomu 35 zł z początkiem roku 2019.

Kurs akcji Grupy Azoty S.A. w 2018 roku

W 2014 roku skorygowano o odpis instalacji BKF.

Rok 2017 Grupa Azoty Police rozpoczęła kursem akcji na poziomie 20,90 zł. Kurs ten okazał się najwyższym w całym 2018 roku. I kwartał 2018 roku był okresem stabilnym, w którym ceny akcji utrzymywały się na poziomie 19,25 zł – 20,60 zł. W pierwszej połowie II kwartału 2018 roku utrzymany został poziom obserwowany w I kwartale. W drugiej połowie II kwartału 2018 roku można zaobserwować spadek kursu akcji do poziomu 17,25 zł. W pierwszym miesiącu III kwartału 2018 roku kontynuowany był spadek kursu akcji, na koniec miesiąca osiągnął poziom 16,50 zł. W drugim miesiącu III kwartału obserwowaliśmy wzrost kursu akcji do poziomu 19,00 zł. Nie został on utrzymany w trzecim miesiącu III kwartału, w którym kurs akcji spadł do poziomu 16,75 zł. Okres od końca września do początku listopada był czasem dynamicznego spadku kursu akcji, czego potwierdzeniem było osiągniecie 2 listopada najniższego kursu w 2018 roku, który wyniósł 12,00 zł. W ostatnim miesiącu IV kwartału zauważyć można było wzrost notowań kursu akcji. Kurs akcji na koniec 2018 roku wyniósł 13,50 zł.

Kurs akcji Grupy Azoty Police w 2018 roku

Na dzień 28 grudnia 2018 roku (piątek) kurs akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wyniósł 67,60 zł/akcję odnotowując spadek o 59,88% w relacji do kursu zamknięcia z 2 stycznia 2018 roku wynoszącego 168,50 zł/akcję. W tym samym okresie wartość indeksu WIG spadła o 13,93%. Najniższą wartość akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., tj. 67,00 zł/akcję odnotowano w dniu 27 grudnia 2018 roku, najwyższą, tj. 168,50 zł/akcję – w dniu 2 stycznia 2018 roku. Na koniec grudnia 2018 roku kapitalizacja Spółki wyniosła 1 292 mln zł.

Kurs akcji Grupy Azoty Puławy w 2018 roku

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty są jawne i powszechnie dostępne. Zgodnie z przepisami udostępniamy wszystkim interesariuszom nasze sprawozdania finansowe – tworzymy je zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, które są zgodne z interpretacjami zaakceptowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Pełne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Azoty dostępne jest na naszych stronach internetowych.

Zobacz wyniki naszych spółek

Zapoznaj się z notami

Wzmacnianie pozycji rynkowej
Spis treści
Bezpieczna produkcja dla ludzi i otoczenia