Innowacyjność,
Przemysł, Infrastruktura

U podstaw wysiłków zmierzających do realizacji tego celu leży postęp technologiczny. Bez technologii i innowacji nie będzie postępować industrializacja, a my swoimi działaniami chcemy rozwijać badania naukowe i podnosić poziom technologiczny sektora przemysłowego.

Brak głodu

Jesteśmy świadomi, że sektor rolnictwa i żywności jest kluczowy dla zwalczania ubóstwa. Naszym celem jest zwiększanie wydajności i produkcji, podtrzymywanie ekosystemów, przystosowywanie się do zmian klimatycznych, a także – przy użyciu naszych produktów – stopniowe poprawianie jakości gleby i gruntów.

DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU

Zmiany klimatyczne są odczuwane w każdym kraju na wszystkich kontynentach. Kwestia nadmiernej emisji gazów cieplarnianych wymaga skoordynowanej współpracy i rozwiązań wypracowanych na szczeblu międzynarodowym. Chcemy wspólnie przeciwdziałać tym niekorzystnym zmianom, redukując nasz negatywny wpływ na środowisko.

Czysta woda i warunki sanitarne

Prowadząc działalność, staramy się znacząco podnosić efektywność wykorzystywania wody, aby przyczynić się do rozwiązania problemu niedostatku wody.

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Zrównoważona konsumpcja i produkcja wymaga systematycznego podejścia i współpracy podmiotów uczestniczących w całym łańcuchu dostaw, począwszy od producentów, a skończywszy na konsumentach. Dlatego też w Grupie Azoty prowadzimy liczne szkolenia, np. dla rolników.

Wzrost Gospodarczy i godna praca

Realizujemy ten cel poprzez wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego miast i regionów w głównych lokalizacjach naszych zakładów.

WPROWADZENIE

List prezesa zarządu Grupy Azoty S.A. dr Wojciecha Wardackiego

Szanowni Państwo,

przed Państwem lektura kolejnego Raportu Zintegrowanego Grupy Azoty. Chcemy pokazać, w jaki sposób każda z naszych najważniejszych spółek buduje wartość swoją, całej Grupy i polskiej gospodarki. Wierzymy w chemię bezpieczną i użyteczną, opartą na innowacjach – taką, która pomaga stawić czoła wyzwaniom XXI wieku...

Czytaj więcej
Jesteśmy dumni z wypracowanego w Grupie zintegrowanego podejścia do aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. To podejście chcemy również propagować wśród naszych klientów. dr Wojciech Wardacki
Nasz biznes

Skonsolidowane wyniki finansowe

W 2018 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Azoty wyniosły 10 820 125 tys zł, co oznacza zwiększenie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,1%.

Czytaj więcej
8,1 %
Przychody ze sprzedaży według segmentów operacyjnych w (mln zł)

Żródło: Opracowanie własne * Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioą w punkcie 2.4 w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nasze relacje

Stawiamy na dialog z interesariuszami.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że w zmiennym otoczeniu regularna i uczciwa wymiana informacji jest podstawą wzajemnego zrozumienia. To zaś przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.

Czytaj więcej
Bezpieczeństwo

Bezpieczna produkcja dla ludzi i otoczenia

Jesteśmy dumni z naszych produktów. Pracujemy wspólnie na markę Grupy Azoty, a jakość oferty jest wizytówką całej Grupy oraz każdego z zakładów.

Czytaj więcej
Przyszłość

Priorytety strategiczne odpowiedzialnego biznesu

Doskonale wiemy, z jak ogromną odpowiedzialnością wiąże się działalność w branży chemicznej. Kwestie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu są dla nas strategiczne.

Czytaj więcej
WZMACNIANIE POZYCJI RYNKOWEJ

Rozwój dzięki inteligentnemu rolnictwu

Bez rolnictwa nasze nawozy nie miałyby racji bytu. Jednocześnie bez nich współczesne rolnictwo nie istniałoby w obecnym kształcie.

Czytaj więcej