Bezpieczna produkcja dla ludzi i otoczenia

Jakość i bezpieczeństwo produktu w łańcuchu wartości

Produkty i materiały wytwarzane przez grupę kapitałową Azoty trafiają m.in. do producentów żywności oraz rolników.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
P
[103-2] [413-2]

Produkty i materiały wytwarzane przez grupę kapitałową Azoty trafiają m.in. do producentów żywności oraz rolników. Dlatego też tak ważne jest zapewnienie ich najwyższej jakości mającej bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie konsumentów tychże produktów wytwarzanych z roślin uprawianych przez klientów Grupy.

[416-2]

W 2018 roku nie wystąpiły przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo klientów. Pracujemy wspólnie na markę Grupy Azoty, a jakość oferty jest wizytówką całej Grupy oraz każdego z zakładów. Wierzymy, że sposobem na utrzymanie najwyższego poziomu produkcji jest wykwalifikowana kadra, która wykonuje swoje zadania w oparciu o dobrze funkcjonujące systemy zarządzania. Grupa realizuje politykę zarządzania, która gwarantuje, że cele strategiczne osiągane są w oparciu o zintegrowany system zarządzania zgodny z międzynarodowymi standardami.

[416-1]

Priorytety działalności – wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko – są skutecznie nadzorowane. Zintegrowany system zarządzania jest zbudowany w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia.

Jedną z podstawowych zasad naszego działania jest odpowiedzialność za wszelkie poczynania związane z produkcją wyrobów w całym łańcuchu dostaw. Dlatego też w ramach członkostwa w Fertilizers Europe realizujemy w całej Grupie program „Opieka nad produktem” (ang. Product Stewardship), którego zasady oparte są na międzynarodowych przepisach i standardach jakościowych. W związku z realizacją programu wszystkie wiodące spółki Grupy Azoty zobowiązane są do zagwarantowania, że wytwarzane nawozy oraz pozyskiwane do ich produkcji surowce i półprodukty podlegają przetwarzaniu, transportowaniu, magazynowaniu, dystrybuowaniu i stosowaniu w sposób odpowiedzialny, nieszkodliwy dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka, a także środowiska naturalnego. W 2018 roku 100% istotnych kategorii produktów podlegało ocenie ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo otoczenia i konsumentów. Certyfikat Product Stewardship obowiązuje w Grupie Azoty do 2020 roku.

Bezpieczeństwo żywnościowe Grupy Azoty:

Dostarczanie nawozów sztucznych wspierających efektywne i prawidłowe uprawy ekologicznie po to, aby gospodarka rolna była dochodowa i produkowała przystępną cenowo żywność.
Przyczynianie się do bezpieczeństwa dostaw żywności, a co za tym idzie – do rozwoju człowieka i do zmniejszania ubóstwa.
Zapobieganie degradacji gleb i przywracanie ich naturalnego stanu, aby osiągać cele ekologiczne, takie jak zwalczanie pustynnienia
Eliminacja, tam gdzie to będzie możliwe, lub zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko nawozów sztucznych i produkcji rolnej.

Głównym dokumentem regulującym sposób zarządzania tym obszarem jest „Polityka zarządzania bezpieczeństwem żywności Grupy Azoty” przyjęta przez całą grupę kapitałową. Polityka ta realizowana jest przez:

  • bieżące monitorowanie parametrów mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo produktów,
  • przestrzeganie wysokich norm higienicznych na etapie produkcji, magazynowania i dystrybucji,
  • stałe unowocześnianie i udoskonalanie zasobów infrastruktury i technologii wytwarzania,
  • podnoszenie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego,
  • prowadzenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej mającej na celu wymianę informacji na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa produktów w łańcuchu żywnościowym.
[419-1]

W 2018 roku na żadną ze spółek grupy kapitałowej Azoty nie nałożono kary z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów na każdym etapie ich cyklu życia.

Bezpieczeństwo naszych produktów

413-2 304-2
Nasza misja to „Bezpieczną, użyteczną chemią opartą na innowacjach budujemy wartość Grupy Azoty i polskiej gospodarki”. Nie bez powodu słowo „bezpieczna” jest wymienione na pierwszym miejscu – to bezwzględny priorytet w każdym aspekcie naszej działalności.

Kluczowym dokumentem związanym z bezpieczeństwem produkcji w Grupie Azoty jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Ściśle przestrzegamy obowiązku rejestracji wytwarzanych lub importowanych substancji chemicznych oraz oceny bezpieczeństwa substancji chemicznych dla ludzi i środowiska. Rozporządzenie nakłada na nasze przedsiębiorstwa obowiązek informowania dalszych użytkowników o warunkach bezpiecznego stosowania substancji w postaci własnej i jako składnika innych produktów, narzucając szczegółowy wzór odpowiedniego dokumentu (karta charakterystyki).

Wszystkie spółki grupy kapitałowej Azoty dopełniają obowiązku rejestracji wytwarzanych substancji oraz opracowały i opublikowały karty charakterystyki (lub równoważne dokumenty) zgodne z wymaganiami REACH dla wszystkich produktów wprowadzanych do obrotu.

Szczególną uwagę przykładamy również do zapewnienia bezpieczeństwa transportu wyprodukowanych materiałów i produktów. Przewożąc materiały szczególnie niebezpieczne, kierujemy się przepisami międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych ADR (L’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route). Dbając o bezpieczeństwo lokalnych społeczności oraz środowiska naturalnego, spółki naszej Grupy wspierają partnerów biznesowych w przypadku wystąpienia ewentualnych awarii związanych z transportem materiałów niebezpiecznych. Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Police oraz Grupa Azoty Puławy są członkami Stowarzyszenia System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych (SPOT). System został powołany w celu poprawy bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych na terytorium naszego kraju, a w przypadku zaistnienia zagrożenia umożliwia skuteczne usunięcie jego skutków dzięki połączeniu sił oraz środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i podmiotów wchodzących w skład systemu SPOT.

Wszystkie spółki Grupy Azoty mają systemy monitoringu, zabezpieczeń oraz procedur służących zapobieganiu wystąpieniu awarii oraz ograniczeniu jej skutków. Są to m.in. plany prewencyjne, sterowanie procesem produkcyjnym, wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, postępowanie na wypadek awarii/wypadku, monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy, sterowanie operacyjne, ocena zgodności celów bezpieczeństwa ze standardami, magazynowanie.

417-1
Przestrzegamy jednolitych zasad dotyczących oznaczania i pełnego opisu produktów wytwarzanych we wszystkich segmentach naszej działalności. Wszystkie nasze opakowania zawierają informacje o produkcie (nazwa handlowa produktu), producencie (dane adresowe) i masie produktu. W przypadku nawozów, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) w sprawie nawozów1 podawane są rodzaj i typ nawozu, określenie „Nawóz WE” (jeśli dotyczy), zawartość składników pokarmowych i ich form oraz instrukcje stosowania oraz podstawowe środki ostrożności. Opakowania produktów (substancji i mieszanin) niebezpiecznych wyposażone są w etykiety ostrzegawcze zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (WE) CLP. Jeśli nawóz sprzedawany jest bez opakowania, sporządzamy dokument towarzyszący zawierający wszystkie wymagane elementy etykiety.

Opakowania dodatków paszowych są ponadto wyposażane w etykietę zgodną z wymaganiami dla pasz i dodatków paszowych zawierającą informacje o dawkach żywieniowych i okresie przechowywania.

1 Rozporządzenie (WE) NR 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

413-2
W przypadku substancji i mieszanin chemicznych zaklasyfikowanych jako niebezpieczne, wobec których obowiązuje rozporządzenie CLP (Classification, Labelling and Packaging) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania, zakres obligatoryjnych informacji jest szerszy. Na etykiecie muszą się znaleźć identyfikator produktu, piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze, a także zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności oraz informacje dotyczące magazynowania i transportu.

417-2
W 2018 roku w Grupie Azoty nie stwierdzono przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów.

W spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupa Azoty obowiązuje m.in.:

  • Program zapobiegania awariom oraz zgłoszenia zakładu dużego ryzyka
  • System zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących)
  • System zarządzania jakością dla branży motoryzacyjnej wdrażany wg wymagań ISO/TS 16949:2009
  • Standard zarządzania zgodny z wymaganiami programu Product Stewardship (Fertilizers Europe)

W celu zachowania wysokich standardów oraz spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa produktów we wszystkich spółkach posiadających instalacje produkujące wyroby dla przemysłu spożywczego wdrażamy i utrzymujemy system zgodny z wymaganiami kodeksu żywnościowego, normy ISO 22000 i przepisów prawa.

Azoty Puławy otrzymały kolejny certyfikat FSSC (Food Safety System Certification) 22000 wydany na lata 2018 – 2020. Audytorzy sprawdzali cały proces produkcji dwutlenku węgla do celów spożywczych. Nasza linia produkcyjna została skontrolowana od momentu wejścia surowego dwutlenku węgla do instalacji, poprzez cały proces oczyszczania, do momentu napełnienia cysterny i zwolnienia jej po potwierdzeniu parametrów jakościowych do klienta. Po raz kolejny okazało się, że dwutlenek węgla produkowany w Puławach jest najwyższej jakości.

Wzmacnianie pozycji rynkowej
Spis treści
Bezpieczna produkcja dla ludzi i otoczenia